2010-08-01 Polish 1. league in Daugavpils round 14

Lokomotiv Daugavpils61
NoRider12345678Ht
9Maksim Bogdanov33333515
10Yevgeny Karavatsky1112*2*57
11Vadim Tarasenko2*332*3513
12Leonid Paura3efef144
13Kyastas Podzhuks23331512
14Vyacheslav Girutsky21*2*2*3510
15No riderns
ROW Rybnik28
NoRider12345678Ht
1Ronnie Jamrozy221045
2Slawomir Pyszny0101fx52
3Rafal Fleger10efx152
4Kamil Fleger010--31
5Andriej Karpov322222613
6Mateusz Domanski3001155
7No riderns