2012-10-21 International Challenge Match in Rivne

Mir Rivne46
NoRider12345678Ht
8Jaroslav Polyuhovich1220257
9Witalyi Lisak122*321611
10Vladimir Omelyan22*1*2*01*68
11Maxim Rososhchuk0fx3f43
12Vladimir Kolodyi jr1*1*1*245
13Kiril Cukanov32223512
Lokomotiv Daugavpils44
NoRider12345678Ht
1Ivan Plesakov3f011065
2Yevgeny Kostygov2*01110075
3Vyacheslav Girutsky333ef32614
4Andrey Kovalchukf100152
5Andrej Lebedev333333618