2010-04-20 Ukrainian Team Championships in Chervonohrad

Shakhtar Chervonohrad63
NoRider12345678Ht
1Andriej Karpov33333515
2Pawel Hlib02*2*32*2*611
3Vladimir Teygal2*12*045
4Zbigniew Suchecki33131511
5Aleksandr Loktaev332*33514
6Andriej Kobrin31f2157
Kaskad Rivne30
NoRider12345678Ht
1Aleksandr Boroday22226!2616
2Vladimir Kolodyi jr1*01ef153
3Pavel Kondratyuk10132
4Vladimir Omelyanx000ef50
5Vladimir Kolodyi12111ef56
6Witalyi Lisak2001053